Prosjektets mål

Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som regelmessig ser og undersøker barn oppveksten. Målet til prosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (Orchid) er at tannhelsetjenesten tidlig kan sikre identifisering av vold og overgrep hos barn tillegg til behandling og oppfølging av barna.

En stor del av Orchid-prosjektet er rettet mot de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene som gjennomføres ved Statens Barnehus. For å sikre differensialdiagnose av påførte skader i munnhulen og orale tegn på vold og seksuelle overgrep, bør tannlegene være en viktig del av det tverrfaglige rettsmedisinske teamet. Prosjektgruppen i Orchid har over flere år jobbet med å få flere tannleger inn i teamet ved Statens Barnehus. Prosjektgruppen har utarbeidet den kunnskapsbaserte prosedyren for klinisk rettsodontologisk undersøkelse, som ble publisert på Helsebiblioteket i 2016. 

Kunnskapen som utvikles i Orchid skal være med på å

  • sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn 
  • sikre pålitelig klinisk rettsmedisinsk tannundersøkelse
  • sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn og ungdom i sårbare livssituasjoner.

Bakgrunn

På tross av det arbeidet som er gjort er det fremdeles et stykke igjen for å nå målet om å sikre likeverdig og helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i tillegg til treffsikker rettsmedisinsk diagnostikk.

Den kliniske rettsodontologiske undersøkelsen er fremdeles lite begjært av politiet, og blant barnehusene er det variasjon i hvordan prosedyren er implementert. Neste steg er derfor å styrke det tverrfaglige samarbeidet og øke involveringen av tannhelsetjenesten.

Den rettsmedisinske kommisjonen har påpekt at kvaliteten på de rettsodontologiske erklæringene i mange saker ikke er tilfredsstillende. Prosjektet omfatter derfor også kompetanseheving for sakkyndige tannleger.

 

Finansering

Orchid er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR).
Presentasjon av prosjektet i NFRs prosjektbank:
Orchid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations