Tannlegeundersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Fagprosedyre for tannleger. Pasienter prosedyren gjelder for barn utsatt for vold og overgrep. Her ligger også skjema for klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring (Statens Barnehus Kristiansand). Helsebiblioteket, 2021.


Felles retningslinjer for Statens barnehus

Hensikten med de nasjonale retningslinjene er å sikre en god, helhetlig, tverrfaglig utøvelse av barnehusets oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av tilrettelagte avhør. Videre skal retningslinjene sikre at det gis et enhetlig tilbud.
Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og barnehusene, 2016 .


Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker
Utviklet av dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen, 2014.