Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyttige lenker

| Oppdatert 07. februar 2024

Den rettsmedisinske kommisjon

Den rettsmedisinske kommisjon er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.


Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.


Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo (UiO).
Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.


Politidirektoratet

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.


Politiet

Politiet som er som regel oppdragsgiver for de rettsmedisinske fagområdene.


Riksadvokaten

Riksadvokaten. Påtalemyndigheten i Norge har tre nivåer: Riksadvokaten, Statsadvokatene, Påtalemyndigheten i politiet. De to førstnevnte nivåene utgjør Den høyere påtalemyndighet.
Det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling ligger til riksadvokaten


Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas